Zakládání trávníků

Jak na založení trávníku

Začátek je příprava terénu. A také asi nejdůležitější část celého založení trávníku. Změnit osivo a přesít trávník je v porovnání s opětovnou přípravou terénu jednoduchá operace. Důležitá je volba podkladu. 

Může zůstat původní materiál, hlína, ornice atd. Zakládání do původního podkladu je nejběžnější, má to své výhody i nevýhody. Mezi výhody je nízká pracnost a finanční nákladnost, mezi nevýhody patří zpravidla horší práce s vodou a limity následné údržby. Zde se nakypří kořenová zóna cca 20cm do hloubky a následně je potřeba vyrovnat smykováním a zpevnit celou plochu válcováním.  

příklad původního terénu nerovnoměrně nakypřeného

vyrovnaný terén připravený na smykování a osetí

Další varianta je použít vylepšovače půdy, písek, kompost, trávníkový substrát. V tomto případě je dobré rovnoměrně promísit suroviny s původním podložím v celé kořenové zóně tak, aby byl ideálně všude stejný poměr a nevznikaly místa s různou kvalitou substrátu. Na původní vyrovnaný terén se naveze pokud možno stejně mocná vrstva písku a následně se celá plocha nakypří a promísí s původním podkladem. Následuje rovnání a hutnění jako v předchozím případě.

navezení vrstvy písku na původní terén

po promíchání a vyrovnání před setím

Jako nejlepší varianta bývá označováno založení na čistém písku nebo písčitém substrátu. To je sice profesionální řešení, ale také nejnáročnější na provedení a údržbu. Při tomto založení je nutné plánovat již od podloží. Nejdříve přijdou drenážní vrstvy, následně kořenová zóna. Jen orientačně je mocnost drenážní vrstvy cca 10cm a kořenová zóna 25-30cm. Nedodržení těchto pravidel si připravujete spoustu problému do budoucna. Když vynecháte drenážní vrstvu, bude během vlhčího období problém s odváděním vody a výsev vám bude pravidelně uhnívat a při omezení zálivky usychat. Zde je založení složitější. Odstraní se původní půdní profil, nyní probíhá již první vyrovnání terénu. Následuje vykopání drenáží a navezení drenážní vrstvy, která musí být stejně mocná v celé ploše a kopíruje vyrovnaná podklad. Na tuto vyrovnanou drenážní vrstvu se naváží kořenový substrát a nebo čistý písek. a opět se rovná.

drenážní vrstva

rozvezení a rovnání substrátu

 

Z mé zkušenosti je pro většinu zahrad jak ekonomicky, tak i vzhledem k náročnosti budoucí údržby nejlepší varianta promísit původní terén s pískem a na něm zakládat trávník.

po vyrovnání terénu již následuje setí a zapravení osiva do půdy speciálním strojem, válcováním a případně překrytí substrátem.

Po osevu je pro lepší vzcházení a growin vhodné rovnou přihnojit buď hnojivem preseed na půdách chudých na fosfor nebo hnojivem jarním s dostatkem dusíku na ostatních půdách.